سیستم گرمایش

    توجه  ........................................... توجه

    باتوجه به اینکه تنها سیستم گرمایشی مجتمع "اسپیلت" بوده، وگرمایش ایجاد شده آن مطابق استاندارد (18لغایت23درجه سانتی‌گراد)  می‌باشد، لذا، درصورتی‌ که احساس می‌نمایید دمای مذکور کافی نمی‌باشد ، لطفاً از پوشش مناسب‌تری استفاده نمایید.